top of page

IRAN KEFA

OLORUN FI IPONJU KUN IPONJU ENIYAN

            Olorun da eniyan lede ru, Olohun tun gegun si aye pe awon eniyan o ni gbede ara won mo, abe idarudapo yi ni ilu tabi orile ede wa, lati ori omo ile iwe alakobere ni elomiran yoo ti fe lu omo pa nitori ko tete gbo ede oyinbo, ede ti Oluwa daru mu olukuluku ka eniti ko gbo ede re si ajeji tabi ota, ilu, orile ede npa ara won nitori ile, aala ile, ipo. Idarudapo ede so isokan nu lorile ede aye, ara Isreali ko le ba ara Palestini gbe ni alaafia beeni Olorun kanna lo seda ohun gbogbo. Olohun  wipe  mo  gegun  si  aye  pe  awon  eniyan  o  ni  gbo  ede  ara  won,  o wipe  itumo  re  ni  pe  isokan  ko  ni  si  larin  awon  eniyan  mo,  ki  won ma ba  ni isimi lati wadi oun Olorun. Egun yi so isokan nu larin awon eniyan, isokan sonu larin idile, ilu, eya tabi orile ede, larin ile ijosin yala soosi tabi mosalasi. Enito nka Bibeli ko le josin pelu enito nka Alkurani be si ni ohun kansoso ni Olohun loun ran wa, ona ti Oun Oluwa yoo gba ran wa ni yoo fa iyapa ati idarudapo nitori ese keta.  Egun yi  gbe esin dide ni eyiti Oluwa wipe mi o da, sibe ni Olorun ni mo se ileri pe ni ikehin  “enikini yoo tun pada pe enikeji ti a da lede ru won o tun jo jumo josin ni isokan (Isa 19:19-25, Seka 3:10, Suratul Yunusa 19-20, 47-49).  

    

IRAN KEJE

OHUN MERIN TI  EGUN NA MU WA

            Oluwa wipe igbo ati aginju ti a dari mi lo ni ile aye ninu emi, ohun merin ti mo ri ni ohun merin ti o nbe ni abe egun aigbede ara wa ninu emi lati fi pon eniyan loju ki  eniyan ma le ni isimi lati wadi OunOlohun. Ikini ni okunkun biribiri to bo aye ki awon eniyan ma le ri ohun ti Oun Oluwa se si aye, ikeji ni agbami ti Oluwa wipe ile tabi iyangbe ile duro lori agbami ti awon oke si yi ka, eniti o ba jin sinu agbami, akoko na ni iru eni be nwa ninu wahala tabi isoro. Iketa ni igbo kijikiji eyiti  o tumo si ogun, enikini si enikeji, ebi si ara won, ilu si ara won, orile ede si orile ede. Ikerin ni awon emi okunkun ti o npon ni loju ni aye, idi niyi ti awon emi okunkun fi nso pe owo won ni Olohun ko aye le lowo.

Nitorinaa bi eniyan ba gbadura ti o bo ninu okunkun lo sinu imole ki o to fehinti lati ma wadi Olohun ogun ti dide si, ki o to tun gbadura, ki o to ni isegun, ki o to  fehinti lati ma wadi eniti o da orun ati aye, o ti jin sinu  agbami, ki o to gbadura bo ninu re lati ma wadi Olohun awon emi okunkun tun ti koju si, ki o to bo kuro lowo won lati ma simi, o tun ti bere lati ibere. Eyi ni iponju ti inu emi ti o nbe ni idi egun na ki awon eniyan ma le ni isimi lati ma wadi Olorun.

 

IRAN KEJO

ISE IRANSE SAAJU AKOKO ISREALI

Lehinti  Oluwa  tu  awon  eniyan  ka  nibiti  olukuluku  tedo  si  won  a  ma rubo si Olohun,  won  a  si  ma  lo  ohun  ti  won  ri  lati  fi  rubo si Olohun, sibe Oluwa  wipe  nko  binu  rara  nitori  ko  I  ti  si  ofin  tabi  ilana  ti  eniyan  le ma Lo   lati   fi  josin   si  Olorun.  Olohun  wipe  oun  Oluwa  a  ma  wa  ran  awon ojise  kankan  si  ilu,  eya  tabi  orile  ede  lati  ma  yo  awon  eniyan  tabi alaimokan  kuro  ninu  ide,  iponju  tabi  ogun  paapa   kuro  ninu  iponju egun ese keta ni ona ti o je mimo. Olorun a si ma wo awon ojise yi ni ewu agbara lati lo, fun apeere ni ile Yoruba sango, orunmila ati beebe lo, kaakiri gbogbo agbaye ni Olorun ni Oun ti ma ngbe won dide.

 

IRAN KESAN

ISUBU ISE IRANSE NAA

            Lehinti awon eniyan wonyi baku awon eniyan paapa awon olutele won yoo so won di olorun ajeji tabi orisa ti won nforibale fun, won si nse etutu tabi rubo si won, won a tun ma di imule pelu awon emi okunkun to nbe ni oju orun ati orile aye. Awon emi inu omi paapa awon emi ti Olohun ran lati pon eniyan loju pelu awon Angeli buburu gbogbo ti Olorun le jade ni orun wa si aye. 

Olohun  wipe mo pinnu mo si pa ilana na re eyi si ni isubu ilana na, enikeni ti o ba si wa ninu ilana na ti o si nbo orisa tabi foribale fun olohun ajeji wa ninu ewu idajo nitori Oluwa wipe mo ran ododo wa si aye iru eni be kuna lati gba ododo gbo, eyi ni ipinlese bi awon eniyan se bere si nforibale tabi bo orisa ni ori ile aye, won a si ma se odun fun un. Gbogbo agbaye lo si nbo orisa yi ko to di pe Olorun bere atunse aye nipa gbigbe Abrahamu dide nipase eniti Mose dide fun ise iranse akoko lehin tituka ti Olohun tu awon eniyan ka.

Fun apeere Olorun wipe “ese awon ara Amori ko i ti kun to (Gen 15:16) Olorun wipe mo duro fun irinwo odun o le ko to di pe mo pa awon eniyan ile na run ti mo si jogun ile na fun awon omo isreali ti Olorun ran fun ihinrere akoko.

 

IRAN KEWA

IHINRERE LATI AKOKO ABRAHAMU

            Olorun wipe mo gbe Abrahamu dide lati se ni iyasoto lagbaye ati lati ran iran awon omo re fun atunse aye eyiti Olohun ti ipase re gbe Isreali dide. Oluwa wipe mo gbe Isreali dide lati je awokose fun gbogbo agbaye ki awon orile ede agbaye le ri bi won se nsin Mi ati bi mo se wa pelu won, ki awon orile ede toku le ti ipase won yipada si Olohun sugbon Isreali ganna lo tun wa sin orisa ju orile ede to ku lo eyiti o fa isubu won. Isreali paapa ko mo idi ti a fi gbe won dide ni Oluwa wi. Lehinna ni OGA OGO ni mo ni ipinnu miran lati fi ara  han ni ona miran lati mu ORO re jade lati fihan pe Olohun ti gbogbo agbaye yoo ri lojukoju niyi,  eyiti Jesu fi powe wipe emi omo Olohun, eyiti  OGA OGo  wipe ki nse omo  bikose oba awon oba, Oluwa awon oluwa,  Olorun  gbogbo agbaye  nitori  eniyan  lo  bere  fun  ati  ri  Olohun   lojukoju.   Oun   si   ni  oba 

ti   kokoro  ati  wo  orun  nbe  ni  owo  re.   “Atipe  ko  ni  si  enikan   ninu awon Oni-tira ayafi ki o gba a gbo siwaju ki o to ku. ti o ba si di ojo ajinde yoo je eleri tako won (AL Nisai 159, Joh 14:6).  O ni emi ona, otito ati iye eniyan gbagbe pe oro Olorun ni ona otito ati iye fun enikeni ti o gba ni oba ti ko tele ni oro asan ni, Lehin ti Olohun gbe ododo ikehin ojo yi dide fun enikeni ti o tele ni oro ti ko gba ni oba tabi Olohun re asan ni, Oluwa wipe Oun na ni BiBeli, Oun na ni Alkurani, Oun na ni Olorun gbogbo agbaye, O wipe ohun ti mo se si aye ni ko ye awon eniyan.

 

Oro ti Mose ati awon Woli  gbo nigbati Olorun gbe Isreali dide lati je awokose fun gbogbo agbaye ti a pe ni majemu laelae. Oro kansoso na ti  OGA OGO pe ni Jesu Oluwa nigbati awon eniyan fe ri Olohun won lojukoju nigbati Isreali ti a gbe dide lati je awokose fun gbogbo agbaye bo orisa ju orile ede to ku lo. Oro kansoso na ti OGA OGO ti bo inu eje lati fi setutu ese araye. Oro kansoso na ti Muhammadu gbo ti o nje Alkurani lehin igoke re orun Jesu ti ihinrere si ngbile, Oluwa wipe mo bojuwo aye mo si ri pe ti imo awon eniyan ba se okan sibe ni won yoo tesiwaju lati ma wadi Olohun atipe sibe ni olorun ajeji sinsin ngbile si ni aye atipe opin ko i ti de.

 

Olohun wipe mo ranti majemu mi fun Ismaeli, mo si gbe iran omo re ti nse Muhammadu dide lati pa idameta eniyan ti o nsin orisa run nipase ogun eyiti Oun paapa fi idi re mule pe “A pa ogun jija ni ase fun yin, sugbon o je ohun ti e korira, o le je pe eyin korira nkankan ti nkan na yoo je ore fun yin; besini eyin yoo feran nkankan ti yoo je aburu fun yin. Olorun mo eyin ko mo” (Surah Bakorah 216) Ihinrere ti Angeli kefa fun ipe fun lati pa idameta eniyan run (Ifihan 9:13-21). Oro  kansoso  na  ti  Muhammadu  ri  ifarahan  si  ti  Oluwa  pe  ni  arole sugbon  ti  Olohun  ko  so  itumo  tani  arole  na  nse  (Surah  Bakorah  30) eyiti Alkurani  salaye  pe  “ O  seese  k i Olorun  ti  da  awon  kan  saaju  Adamu ati awon  omo  re ” eyiti  Alkurani  tun  fidi  re  mule  pe  awon onigbagbo ododo ni  awon  ti  o  ni  igbagbo  si  ihinrere  Musa  ( Mose ) .Iwe Genesis fidi re mule pe Adamu ati Efa ni Olorun koko da. Olohunwipe pepe ati ilana ni ohun to yato nigbati  Olorun  si pepe  kinni  ni  orun  won  lo  apoti  eri,  nigbati  Olorun  si pepe keji ni orun won lo adura gbigba ni oruko Oluwa ati ilana re, nigbati Olorun si pepe keta won lo ikirun ati ilana re lati fi josin lori pepe na bi a se nreti akoko awon keferi fun gbogbo agbaye nikehin yi. (Isaiah 19:19-25, Sekariah 3:1-10, Ifihan 11:1-2, Surah Yunusa 47-49).

bottom of page